ZASADY REKRUTACJI

 

Rekrutacja do szkół Zespołu Policealnych Szkół Medyczno–Społecznych odbywa się na podstawie Decyzji Śląskiego Kuratora Oświaty. Kandydaci przyjmowani są do szkół na podstawie złożenia wymaganych dokumentów (zał. nr 1) oraz po przeprowadzonej rozmowie kwalifikacyjnej przez Komisję Rekrutacyjno–Kwalifikacyjną. 

 

Dyrektor Szkoły powołuje Komisję Rekrutacyjno–Kwalifikacyjną, która przeprowadza rozmowę kwalifikacyjną z kandydatem oraz dokonuje weryfikacji złożonych dokumentów w oparciu o Regulamin rekrutacji (zał. nr 2). Decyzję o przyjęciu kandydata do Szkoły podejmuje dyrektor.

 

Załącznik nr 1 - Wykaz wymaganych dokumentów

 

   - Wniosek o przyjęcie do szkoły policealnej,

   - Oświadczenie kandydata,

   - Oświadzenie o ochronie dnaych osobowych

   - Oryginał lub odpis świadectwa ukończenia szkoły średniej.

   - Trzy zdjęcia (legitymacyjne).

   - Zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do nauki w szkole.


 

Załącznik nr 2 - Regulamin rekrutacji

 

1. Komisja Rekrutacyjna w oparciu o postanowienia Śląskiego Kuratora Oświaty podejmuje  decyzje o formie rekrutacji.

   - Konkurs świadectw

   - Rozmowa kwalifikacyjna

2. Komisja rekrutacyjna ustala zakres rozmowy kwalifikacyjnej oraz ustala kryteria jej oceny.

3. Komisja rekrutacyjna informuje przyszłych kandydatów o warunkach przyjęcia do szkoły umieszczając informacje na tablicy ogłoszeń w miejscu dostępnym dla zainteresowanych w terminie podanym przez Kuratora Oświaty.

4. Komisja o której mowa w pkt. 2 przedstawia przewodniczącemu opracowany zakres rozmowy i kryteria oceny do zatwierdzania.

5. Komisja rekrutacyjna najpóźniej na jeden dzień przed terminem przeprowadzenia rozmów kwalifikacyjnych zbiera się celem:

   - Dokonania przeglądu złożonych dokumentów pod względem formalnym, opracowuje listy kandydatów wskazujące miejsce, czas, kolejność przystąpienia do kwalifikacji.

   - Przygotowania stosownej dokumentacji, materiałów biurowych.

   - Zadbania o organizację odpowiedniego wystroju sali.

6. Komisja rekrutacyjna na posiedzeniu kwalifikacyjnym w obecności przewodniczącego ustala listę przyjętych kandydatów.

7. Komisja rekrutacyjna ogłasza wyniki kwalifikacji wywieszając listy przyjętych na tablicy ogłoszeń.

8. Kandydat ma prawo do odwołania na piśmie w ciągu trzech dni od ogłoszenia wyników do dyrektora szkoły.

9. Działania Komisji rekrutacyjnej podlegają tajemnicy służbowej.