STATUT SZKOŁY


PODSTAWY PRAWNE


 1. Ustawa z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (tekst jednolity: Dz.U. z 2004 r., Nr 256, poz. 2572 z późniejszymi zmianami).
 2. Ustawa z dnia 08 stycznia 1999 r. – Przepisy wprowadzające reformę ustroju szkolnego ( Dz. U. Nr 12 poz. 96 z późniejszymi zmianami)
 3. Ustawa z 11 września 2007 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz zmianie niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2007 r. Nr 80, poz. 542)
 4. Ustawa z dnia 30 września 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Z 2005 r. Nr 249 poz. 2104 z późniejszymi zmianami)
 5. Ustawa z dnia 05 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym ( tekst jednolity: Dz. U. Nr 91 poz. 578 z późniejszymi zmianami)
 6. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 maja 2001 r. w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół ( Dz. U z 2001 r. Nr 61, poz. 624 ze zmianami)
 7. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 12 lutego 2002 r. w sprawie ramowych planów nauczania w szkołach publicznych ( Dz. U. Z 2002 r. Nr 15 poz. 142 z późniejszymi zmianami)
 8. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 20 lutego 2004 r. w sprawie warunków i trybu przyjmowania uczniów do szkół publicznych oraz przechodzenia z jednych typów szkół do innych. (Dz.U. z 2004r. Nr 26, poz. 232)
 9. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2007 r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych (Dz. U. Z 2007 r. Nr 83 poz. 562)
 10. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach. (Dz. U. z 2003 r. Nr 6, poz. 69)
 11. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 19 lutego 2002 r. w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji (Dz. U. z 2002 r. Nr 23 poz. 225 z późniejszymi zmianami)
 12. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 14 marca 2005 r. w sprawie zasad wydawania oraz wzorów świadectw, dyplomów państwowych i innych druków szkolnych, sposobu dokonywania ich sprostowań i wydawania duplikatów, a także zasad legalizacji dokumentów przeznaczonych do obrotu prawnego z zagranicą oraz zasad odpłatności za wykonywanie tych czynności (Dz.U. z 2005 r. Nr 58, poz. 504 z późniejszymi zmianami)
 13. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14 czerwca 2005 r. w sprawie stypendiów Prezesa Rady Ministrów, ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania oraz ministra właściwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego. (Dz.U. z 2005 r. Nr 106, poz. 890)
 14. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 21 stycznia 2005 r. w sprawie podstaw programowych kształcenia w zawodach: asystentka stomatologiczna, dietetyk, higienistka stomatologiczna, opiekunka dziecięca, ortoptystka, protetyk słuchu, ratownik medyczny, technik dentystyczny, technik elektroniki medycznej, technik elektroradiolog, technik farmaceutyczny, technik masażysta, technik ortopeda i terapeuta zajęciowy. (Dz.U. z 2005 r. Nr 26, poz. 217)
 15. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 1 lipca 2002r. w sprawie praktycznej nauki zawodu. (Dz.U. z 2002r. Nr 113, poz. 988)
 16. Rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 15 września 1997r. w sprawie badań lekarskich kandydatów do szkół ponadpodstawowych lub wyższych, uczniów tych szkół oraz studentów i uczestników studiów doktoranckich, którzy w trakcie praktycznej nauki zawodu lub studiów są narażeni na działanie czynników szkodliwych, uciążliwych lub niebezpiecznych dla zdrowia oraz sposobu dokumentowania tych badań (Dz. U. z 1997r. Nr 120, poz 767)
 17. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 sierpnia 2008r. w sprawie rodzaju szkół i placówek, w których nie tworzy się rad rodziców.
 18. Uchwała Nr XLII/655/05 Rady Miejskiej w Bytomiu z dnia 27 kwietnia 2005 r. w sprawie przekształcenia Medycznego Studium Zawodowego i Policealnego Studium Kosmetycznego wchodzących w skład Zespołu Szkół Medycznych, w Bytomiu przy ul. Piekarskiej 18 w Szkołę Policealną Nr 1 w Bytomiu przy ul. Piekarskiej 18.
 19. Uchwała Nr VII/79/07 Rady Miejskiej w Bytomiu z dnia 20 marca 2007 r. w sprawie utworzenia Zespołu Szkół Policealnych z siedzibą w Bytomiu, przy ul. Wrocławskiej 120.

 

STATUTY